Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZR-S.3/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.3/2016 na:

Badanie mikrobiologiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - w Gogolinie (kryta i odkryta) oraz w Kamieniu Śl.(odkryta) według załączonej częstotliwości i terminów pobierania próbek do badań,

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław

Jednocześnie informuję, że wpłynęło 5 ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

Podpisał:
Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: poniedziałek, 04, kwiecień 2016 14:58

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2016

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2016
O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Przedmiotem zamówienia jest:
Badanie mikrobiologiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - w Gogolinie(kryta i odkryta) oraz w Kamieniu Śl.(odkryta) według załączonej częstotliwości i terminów pobierania próbek do badań.

2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.
Termin rozpoczęcia badań :
od 1 lipca 2016r do 31 grudnia 2016r. z możliwością przedłużenia umowy na następny pełny rok.

Załączniki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (PDF)

2. Częstość pobierania próbek (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 21, marzec 2016 10:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZR-S.2/2016

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.2/2016 na:
Zakup i dostawa tablicy wynikowej na boisko piłkarskie ORLIK 2012 w Gogolinie, pokazującej czas gry (nastawny z pilota), wynik (goście, gospodarze) a po zgaszeniu tablicy widniał będzie aktualny czas (sterowany radiowo) – zasilana prądem. Wysokość cyfr od 200 do 300 mm.
wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Edukacyjne Systemy Komputerowe
Ul. Olszowa 68
05-090 Raszyn

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto): 3690,00 zł
Jednocześnie informuję, że wpłynęło 9 ofert w przedziale cenowym brutto zł (3690,00 zł do 7500,00 zł).

Podpisał:
Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: czwartek, 10, marzec 2016 09:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZR-S.1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.1/2016 na:

Zakup wraz z transportem 3 szt. lin o długości 25,00 m torowych z dyskami o średnicy Ø 100 mm dla potrzeb treningowych i zawodów pływackich w kolorystyce standardowej w zestawie z napinaczami i sprężynami naciągowymi, zgodnych z przepisami FINA.
wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Swimstone Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław


Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto): 6455,04 zł
Jednocześnie informuję, że wpłynęło 7 ofert w przedziale cenowym brutto zł (5904,00 zł do 10500,00 zł).

Podpisał:
Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 02, marzec 2016 14:43

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 2/2016

Gogolin, 11.02.2016r.

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
Tel. 77/4076930
Fax 77/4076931
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 2/2016
O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa tablicy wynikowej na boisko piłkarskie ORLIK 2012 w Gogolinie, pokazującej czas gry (nastawny z pilota), wynik (goście, gospodarze) a po zgaszeniu tablicy widniał będzie aktualny czas (sterowany radiowo) – zasilana pradem. Wysokość cyfr od 200 do 300 mm.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin dokonania zakupu i dostawy:
do 15 kwietnia 2016r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
-cena brutto

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie,
do dnia 04.03.2016r. do godziny 13:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 08.03.2016r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeniowej Zespołu .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto 90%,gwarancja 10%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty za pomocą poczty e-mail oraz na stronie Zespołu.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 wraz z adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki
brak

Poprawiono: czwartek, 11, luty 2016 12:54

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67092