Ogłoszenie nr 616348-N-2020 z dnia 2020-11-26 r. opublikowano z następującymi załącznikami:


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Projekt umowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenia i formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz czynności
Załącznik nr 4 – Wykaz usług wykonanych
Załącznik nr 5 – Zestawienie pomieszczeń
Załącznik nr 6 – Wykaz urządzeń technicznych